Duševní onemocnění

Poruchy duševního zdraví zahrnují širokou škálu potíží: od mírných omezení duševní pohody až po závažná duševní onemocnění. Duševní onemocnění, poruchy chování a poruchy duševního vývoje mohou mít mnoho příčin. Při jejich diagnostice a léčbě mnohdy spolupracují specialisté z několika různých oborů.


 • Úzkostné poruchy: co to je?

  Strach má pro zdravý život velký význam. Strach chrání: je-li něco vnímáno jako ohrožující a zdá se být nepředvídatelným, lidé se přirozeně bojí, tím mohou předcházet nebezpečí nebo mu náležitě čelit. Tělo a mysl se přepnou do režimu „bojuj nebo uteč“. Nastartují se rychlé pohyby, kdy se např. zvyšuje krevní oběh, dýchání a svalové napětí. Může se však dostavit i vyděšená reakce, která „ochromí“ a šokuje.

 • Schizofrenie: co to je?

  Osoby postižené schizofrenií trpí poruchami myšlení, pocitů, chování (i motivace) a vnímání. Zvláštní mohou být i jejich pohybové návyky. Zasaženo je vnímání sama sebe (Kdo jsem? Jaký jsem?). Okolní realitu do jisté míry nevnímají jako skutečnou. Postižení se však nedomnívají, že jsou někým jiným nebo více osobami najednou, jako tomu je v případě mnohočetné poruchy osobnosti.

 • Psychosomatika: co to je?

  Psychosomatika zkoumá vzájemné působení těla a duše. Zabývá se otázkou, jak psychické vlivy působí na tělo a jaký vliv mají naopak tělesná onemocnění na duševní procesy. Vzájemné působení těla a duše na sebe bylo opakovaně potvrzeno vědeckými výzkumy.

 • Poruchy osobnosti: co to je?

  Lidé s poruchou osobnosti se vzorci svého chování často výrazně odlišují od chování lidí ve svém okolí, např. jde-li o vyjadřování pocitů, mezilidskou komunikaci nebo budování vztahů. Své chování většinou jen stěží dokážou změnit, což může mít negativní dopad na jejich mezilidské vztahy.

Doporučené externí zdroje

 • Doporučené postupy časného záchytu, diagnostiky a terapie poruch autistického spektra (PAS) – informace pro pacienty

  Porucha autistického spektra (PAS) je široce definovaná neurovývojová porucha, se kterou se setkáváme u dětí, dospívajících, ale i dospělých osob. Projevuje se nesnázemi v sociální interakci (komunikaci), repetitivními (opakujícími) se vzorci v chování a restriktivními (omezenými) zájmy. Oslabení se mohou týkat i smyslového vnímání. Informace pro pacienty o časném záchytu, diagnostice a terapii těchto poruch byly publikovány na Národním portálu klinických doporučených postupů.

  Přejít na externí zdroj
 • Prevence sebevražd

  O sebevraždách mělo mluvit. Každý z nás se někdy může ocitnout v těžkých situacích, které mohou působit neřešitelně. Je důležité umět se postarat o sebe, o lidi v okolí a případně včas vyhledat odbornou pomoc. Sebevraždě se dá předejít a každá situace má řešení. Informace na této stránce pomohou zorientovat se v tematice sebevražd a sebepoškozování a případně nasměrují k vyhledání pomoci. Tento web Národní ústav duševního zdraví vytvořil za účelem poskytování ověřených informací, možností pomoci, inspirativních zdrojů a mnoho dalšího. Cílem a přáním této stránky je zvyšovat povědomí o tématu sebevražd a sebepoškozování, poskytovat potřebné informace lidem, kteří mají sebevražedné myšlenky, jejich blízkým či pozůstalým, ale také široké veřejnosti a odborníkům.

  Přejít na externí zdroj
 • Disociální porucha osobnosti

  Co rozumíme pod pojmem asociální osobnost a jakým způsobem se projevuje? Čemu bychom se měli vyhnout při komunikaci se sociopatem? Proč a z jakých příčin vznikají poruchy osobnosti? Těmito a dalšími otázkami, které se týkají asociální osobnosti, se zabývají uvedené příspěvky.

  Přejít na externí zdroj
 • Stopstigma: duševní zdraví, duševní nemoci

  Cílem stránek Stopstigma je informovat o duševním zdraví a duševních problémech, dodávat naději a měnit postoje veřejnosti, profesionálů, ale i těch, kdo mají sami nějaké potíže. Jak už sám název Stopstigma napovídá, snahou autorů webu je zvýšit povědomí o duševních nemocech, snížit stigmatizaci, negativní „nálepkování“ nemocných, jejich blízkých a celého oboru péče o duši. Provozovatelem webu je Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s., které funguje již od roku 1995.

  Přejít na externí zdroj