Zhoubné nádory (rakovina)

Nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice, hned po srdečně-cévních onemocněních. Díky moderním metodám diagnózy a léčby však lze v dnešní době velkou část nádorových onemocnění úspěšně léčit. Přitom platí, že u zhoubného nádoru odhaleného v časném stadiu je výrazně vyšší šance na úplné vyléčení než u pokročilého onemocnění.


 • Rakovina plic: co to je?

  Rakovina plic je jedním z nejčastěji diagnostikovaných nádorových onemocnění v České republice. Rozlišujeme dvě hlavní formy rakoviny plic: nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) a malobuněčný karcinom plic (SCLC).

 • Rakovina žaludku: co to je?

  V České republice je rakovina žaludku každoročně diagnostikována přibližně u 1300 lidí. V posledních několika desetiletích však incidence (výskyt) i mortalita (úmrtnost) tohoto zhoubného nádoru neustále klesá. Tento příznivý vývoj je připisován jednak změnám stravovacích návyků, jednak úspěšné léčbě infekcí žaludku, které jsou způsobeny bakterií Helicobacter pylori.

 • Rakovina prsu: co to je?

  Zhoubný nádor prsu je nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním u žen v České republice. Vysokou incidenci zhoubných nádorů prsu však mají všechny vyspělé země. Zhoubné nádory prsu vznikají – stejně jako všechny ostatní typy zhoubných nádorů – v důsledku narušené regulace buněčného dělení.

 • Výživou k prevenci zhoubných nádorů

  Výživa je jedním z faktorů životního stylu, které ovlivňují vznik nádorového onemocnění. V dnešní době již existují vědecky podložená data (důkazy) o řadě výživových faktorů, které mají jednoznačnou souvislost se vznikem určitého typu zhoubného nádoru. U mnoha dalších ovlivňujících faktorů není souvislost tak jednoznačná, lze ji však považovat za pravděpodobnou.

 • Zhoubné nádory: vznik

  Mechanismy vzniku nádorových onemocnění jsou poměrně komplexní. Všechny zhoubné nádory se však vyznačují neregulovaným dělením nádorově změněných buněk. S tím souvisejí změny v genetickém kódu, které mohou být zapříčiněny buď nesprávně probíhajícími procesy, které jsou tělu vlastní (např. chybná oprava DNA), nebo působením vnějších karcinogenů, tzn. faktorů přispívajících ke vzniku zhoubných nádorů.

Doporučené externí zdroje

 • Katalog pacientských a podpůrných organizací v onkologii

  Pacientské organizace se stávají plnohodnotným členem multidisciplinárních týmů. Jejich podpora je pro pacienty a pečující nezastupitelná a jejich zkušenost pomáhá jak v začátku nemoci, při léčbě, tak při návratu do aktivního života. Pacientské organizace v ČR dlouhodobě pracují na kvalitní podpoře nemocných, jsou ale také velkou hnací silou preventivní edukace veřejnosti ve spolupráci se špičkovými odborníky. Proto vznikl pro onkologické pacienty Katalog pacientských a podpůrných organizací v onkologii – praktický nástroj, který vám usnadní orientaci.

  Přejít na externí zdroj
 • Otevřená data: pokrytí cílové populace žen mamografickým screeningem

  Pokrytí cílové populace mamografickým screeningovým vyšetřením je jednou z mnoha sad otevřených dat, které v Katalogu otevřených dat Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejňuje a pravidelně aktualizuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Cílovou populací jsou v tomto kontextu ženy ve věku 45–69 let. Pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením lze vypočítat jako podíl počtu žen vyšetřených alespoň jednou v určeném časovém intervalu (čitatel) a celkového počtu žen v cílové populaci (jmenovatel).

  Přejít na externí zdroj
 • Výživa při nádorovém onemocnění

  Jak by měla vypadat strava onkologického pacienta a na co by se při jeho výživě nemělo zapomínat? Je zapotřebí, aby někteří onkologičtí pacienti měli, vzhledem k povaze svého onemocnění, speciálně upravenou stravu? Může dojít v průběhu léčby rakoviny ke změnám ve vnímání chuti? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Zhoubné nádory jícnu

  Které příznaky upozorní na rakovinu jícnu a kdo je tímto onemocněním nejvíce ohrožen? Na základě jakých vyšetření lékař určí diagnózu a v čem spočívá léčba? Jaké jsou nejčastější typy nádoru jícnu? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Zhoubné nádory močového měchýře

  Jakou funkci má močový měchýř a které typy nádorů jej mohou postihnout? Proč vznikají a jak se projevují nádory močového měchýře? Která vyšetření je třeba absolvovat při podezření na uvedené urologické potíže a jaké jsou současné možnosti jejich léčby? Odpovědi a další informace, které se týkají dané tématiky, naleznete v těchto zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Zhoubné nádory jater

  Jaké jsou příčiny vzniku rakoviny jater a které příznaky mohou na ni upozornit? Proč toto onemocnění obvykle nebývá odhaleno v časném stadiu a která vyšetření je třeba provést ke stanovení diagnózy? Jaké jsou možnosti léčby a v čem spočívá biologická léčba rakoviny jater? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj