Zhoubné nádory (rakovina)

Nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice, hned po srdečně-cévních onemocněních. Díky moderním metodám diagnózy a léčby však lze v dnešní době velkou část nádorových onemocnění úspěšně léčit. Přitom platí, že u zhoubného nádoru odhaleného v časném stadiu je výrazně vyšší šance na úplné vyléčení než u pokročilého onemocnění.


Články

 • Rakovina prsu: co to je?

  Zhoubný nádor prsu je nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním u žen v České republice. Vysokou incidenci zhoubných nádorů prsu však mají všechny vyspělé země. Zhoubné nádory prsu vznikají – stejně jako všechny ostatní typy zhoubných nádorů – v důsledku narušené regulace buněčného dělení.

 • Výživou k prevenci zhoubných nádorů

  Výživa je jedním z faktorů životního stylu, které ovlivňují vznik nádorového onemocnění. V dnešní době již existují vědecky podložená data (důkazy) o řadě výživových faktorů, které mají jednoznačnou souvislost se vznikem určitého typu zhoubného nádoru. U mnoha dalších ovlivňujících faktorů není souvislost tak jednoznačná, lze ji však považovat za pravděpodobnou.

 • Zhoubné nádory: vznik

  Mechanismy vzniku nádorových onemocnění jsou poměrně komplexní. Všechny zhoubné nádory se však vyznačují neregulovaným dělením nádorově změněných buněk. S tím souvisejí změny v genetickém kódu, které mohou být zapříčiněny buď nesprávně probíhajícími procesy, které jsou tělu vlastní (např. chybná oprava DNA), nebo působením vnějších karcinogenů, tzn. faktorů přispívajících ke vzniku zhoubných nádorů.

 • Rakovina děložního čípku: co to je?

  V České republice je rakovina děložního čípku každoročně diagnostikována přibližně u 800 žen. Tento zhoubný nádor může postihovat ženy v jakémkoli věku. Rakovina děložního čípku je téměř vždy způsobena dlouhodobou infekcí lidskými papilomaviry (HPV). Postižené ženy si obvykle onemocnění dlouho nevšimnou, neboť příznaky se objeví až v pokročilém stadiu zhoubného nádoru.

Doporučené externí zdroje

 • Otevřená data: pokrytí cílové populace žen mamografickým screeningem

  Pokrytí cílové populace mamografickým screeningovým vyšetřením je jednou z mnoha sad otevřených dat, které v Katalogu otevřených dat Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejňuje a pravidelně aktualizuje Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR). Cílovou populací jsou v tomto kontextu ženy ve věku 45–69 let. Pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením lze vypočítat jako podíl počtu žen vyšetřených alespoň jednou v určeném časovém intervalu (čitatel) a celkového počtu žen v cílové populaci (jmenovatel).

  Přejít na externí zdroj
 • Výživa při nádorovém onemocnění

  Jak by měla vypadat strava onkologického pacienta a na co by se při jeho výživě nemělo zapomínat? Je zapotřebí, aby někteří onkologičtí pacienti měli, vzhledem k povaze svého onemocnění, speciálně upravenou stravu? Může dojít v průběhu léčby rakoviny ke změnám ve vnímání chuti? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Zhoubné nádory jícnu

  Které příznaky upozorní na rakovinu jícnu a kdo je tímto onemocněním nejvíce ohrožen? Na základě jakých vyšetření lékař určí diagnózu a v čem spočívá léčba? Jaké jsou nejčastější typy nádoru jícnu? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Zhoubné nádory močového měchýře

  Jakou funkci má močový měchýř a které typy nádorů jej mohou postihnout? Proč vznikají a jak se projevují nádory močového měchýře? Která vyšetření je třeba absolvovat při podezření na uvedené urologické potíže a jaké jsou současné možnosti jejich léčby? Odpovědi a další informace, které se týkají dané tématiky, naleznete v těchto zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Zhoubné nádory jater

  Jaké jsou příčiny vzniku rakoviny jater a které příznaky mohou na ni upozornit? Proč toto onemocnění obvykle nebývá odhaleno v časném stadiu a která vyšetření je třeba provést ke stanovení diagnózy? Jaké jsou možnosti léčby a v čem spočívá biologická léčba rakoviny jater? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Mamoplastika

  Co je mamoplastika a za jakým účelem se provádí? Na koho se obrátit v případě zájmu o tento lékařský zákrok? Kdy je operace hrazena zdravotní pojišťovnou? Jaká předoperační vyšetření je třeba před výkonem absolvovat a jak zpravidla probíhá rekonvalescence? Odpovědi a další informace, které se týkají dané tematiky, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj