Vyhledávání v odbornících/zařízeních NZIP

Počet výsledků: 153

Otevřít filtraci
V rámci zveřejňování dat z Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ) byla připravena datová sada, která přináší informace o novorozenci a jeho zdravotním stavu ve formě plně anonymizovaných primárních dat. Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje hodnotit dostupnost a využívání služeb/péče na porodním sále, jako jsou časné přiložení dítěte k prsu matky do 60 minut po narození, odložený podvaz pupečníku či bonding neboli skin to skin kontakt. S ohledem na povahu a dostupnost sledovaných charakteristik obsahuje data až od roku 2022 a zaměřuje se na živě narozené při vaginálním porodu. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o živě narozeném a péči, která mu byla poskytnuta na porodním sále, a umožňuje tak provádět podrobnou analýzu konkrétních charakteristik dítěte a jemu poskytnuté péče podle gestačního stáří. Datová sada má za cíl postihnout úzce vymezenou tematickou oblast a umožnit uživatelům vlastní analytické zpracování. Tato tematická datová sada je zcela samostatná, navzájem nepropojitelná. Sada vzniká v souladu s národní metodikou tvorby otevřených dat a je dostupná v národním katalogu.
Cílem datové sady je poskytnout možnost hodnocení objemu vakcinace hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to od roku 2010 do posledního uzavřeného roku. V datové sadě nejsou uvedena data o očkováních mimo veřejné zdravotní pojištění (samoplátci, připojištění…) nebo služby nevykazované zdravotní pojišťovně, např. výkony agregované do ošetřovacího dne při lůžkové péči. Pro jednotlivé vakcíny (léčivé přípravky na úrovni SÚKL kódu) je možné hodnotit počet podání dle měsíce a roku vakcinace, věkové skupiny, pohlaví, kraje bydliště, kraje zdravotnického zařízení a jeho odbornosti.
Datová sada obsahuje přehled všech doporučených validních externích zdrojů, které jsou odkazovány na Národním zdravotnickém informačním portálu (nzip.cz). U jednotlivých externích zdrojů je uveden jejich autor (zaštiťující instituce), název, kategorie a datum zveřejnění a poslední úpravy. Identifikační čísla externích zdrojů (externi_zdroj_id) neobsahují inkrementálně všechny hodnoty, protože přehled zobrazuje pouze externí zdroje použité ve veřejně publikovaných článcích. Některé externí zdroje jsou obsaženy pouze v rozpracovaných a zatím nepublikovaných článcích, a proto dosud nebyly publikovány ani tyto externí zdroje.
Datová sada obsahuje výčet všech kategorií článků z Národního zdravotnického informačního portálu (nzip.cz). Dále pak obsahuje počty článků a zdrojů v jednotlivých kategoriích. Identifikační čísla kategorií (kategorie_id) neobsahují inkrementálně všechny hodnoty, protože přehled zobrazuje pouze veřejně publikované kategorie. Některé kategorie obsahují pouze rozpracované a zatím nepublikované články, a proto dosud nebyly publikovány ani tyto kategorie.
Datová sada obsahuje přehled všech pojmů, které jsou uvedeny v rejstříku pojmů Národního zdravotnického informačního portálu (nzip.cz). U jednotlivých rejstříkových pojmů je uveden jejich výklad. Identifikační čísla pojmů (rejstrikovy_pojem_id) neobsahují inkrementálně všechny hodnoty, protože přehled zobrazuje pouze veřejně publikované pojmy. Některé pojmy byly rozpracovány, ale nebyly publikovány, některé budou publikovány v budoucnu.
Datová sada obsahuje přehled všech článků zveřejněných na Národním zdravotnickém informačním portálu (nzip.cz). U jednotlivých článků je uveden jejich autor, název, kategorie, datum zveřejnění a poslední úpravy. Identifikační čísla článků (clanek_id) neobsahují inkrementálně všechny hodnoty, protože přehled zobrazuje pouze veřejně publikované články. Některé články byly rozpracovány, ale nebyly publikovány, některé budou publikovány v budoucnu.
Datová sada umožňuje hodnotit epidemiologické charakteristiky srdečního selhání (incidence, prevalence, mortalita) v populaci České republiky. Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj bydliště). Dále lze hodnotit počty pacientů se srdečním selháním léčených v ambulantní nebo akutní lůžkové péči. Data jsou dostupná od roku 2015 až do posledního uzavřeného roku. Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o výskytu a léčbě srdečního selhání u jednoho pacienta v průběhu jednoho roku; jde o tzv. paciento-rok.
Datová sada umožňuje hodnotit četnost úmrtí osob na nemoci oběhové soustavy. Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle charakteristik osob (kategorie věku při úmrtí, pohlaví, bydliště při úmrtí, příčina úmrtí). Data jsou dostupná od roku 1994 až do posledního uzavřeného roku. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o počtu zemřelých osob (podle roku úmrtí, pohlaví, věkové kategorie, kraje, příčiny úmrtí na nemoc oběhové soustavy), jde o údaje z databáze zemřelých.
Datová sada umožňuje hodnotit počet osob v populaci ČR, u kterých bylo identifikováno kardiovaskulární onemocnění (KVO).Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj a okres bydliště). Tato datová sada poskytuje pouze obecný přehled zátěže populace kardiovaskulárními onemocněními, nezaměřuje se na jednotlivá konkrétní onemocnění vyskytující se v populaci. Data o prevalenci KVO jsou dostupná od roku 2014 až do posledního uzavřeného roku. Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o počtu osob s kardiovaskulárním onemocněním v daném roce v závislosti na pohlaví, věkové kategorii a místu bydliště pacienta.
Datová sada umožňuje hodnotit počet pacientů v populaci ČR, kterým byl zaveden kardiostimulátor (PM, pacemaker) nebo implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD, implantable cardioverter-defibrillator). Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle demografických charakteristik pacientů (pohlaví, věková kategorie, kraj a okres bydliště). Data o počtech pacientů s implantovanými přístroji PM a ICD jsou dostupná od roku 2010 až do posledního uzavřeného roku. Dále data o prevalenci, tj. počtu živých pacientů s PM nebo ICD zavedeným v daném roce nebo v přecházejících letech, jsou dostupná od roku 2015 až do posledního uzavřeného roku. Jeden záznam (řádek) datové sady obsahuje informaci o počtu PM a ICD implantovaných v daném roce v závislosti na pohlaví, věkové kategorii a místu bydliště pacienta. Pro tuto kombinaci parametrů (rok, pohlaví, věková kategorie, region bydliště) je dále uveden souhrnný počet pacientů s PM/ICD naživu v daném roce, tedy včetně pacientů, u kterých byla implantace provedena v minulosti.

Zobrazeno 1 až 10 z 153

Téma

Organizace

Počet výsledků