Demence: základní informace

Úbytek mozkových buněk s věkem je přirozený proces. Pokud však začne docházet ke zrychlenému odumírání mozkových buněk v důsledku patologických procesů, rozvíjí se demence. Důsledkem je narůstající zapomnětlivost a postupné poškozování důležitých mozkových funkcí. Lidé s tímto onemocněním jsou stále méně schopni samostatně zvládat svůj každodenní život, dochází k narušení jejich emočních a sociálních dovedností a mohou se objevit obtížné vzorce chování. To vše vyžaduje empatii, trpělivost, ale také znalosti o správném způsobu řešení ze strany pečujících a ošetřovatelů. Cílená léčba, individuální péče a speciální školení mohou jednak zpomalit rozvoj demence, jednak zlepšit kvalitu života postižených i jejich blízkých.


 • Demence: co to je?

  Demence je souhrnné označení pro skupinu onemocnění, pro něž jsou typické patologické změny v mozku spojené s postupnou ztrátou některých duševních funkcí, jako je myšlení, orientace, schopnost učení atd., což zároveň způsobuje i pokles kognitivních schopností, emočních a sociálních dovedností. V závislosti na formě a příčině demence může být postižena krátkodobá paměť, myšlení, řeč a/nebo motorika. U některých forem demence se mohou objevit i změny osobnosti. Přesné příčiny onemocnění nejsou zcela známy. Nejčastější formou demence je Alzheimerova choroba.

 • Demence: různá stadia

  V průběhu onemocnění demencí se rozsah kognitivních poruch zvyšuje. Kromě toho narůstá i nutnost podpory pacienta v běžných každodenních činnostech a potřeba péče. Mění se rovněž příznaky onemocnění. Demence se často dělí na tři stupně závažnosti, a to podle ztráty samostatnosti a schopnosti komunikovat.

 • Alzheimerova choroba

  Alzheimerova choroba je nejčastější formou demence, neboť tvoří přibližně dvě třetiny (cca 60 až 80 %) případů. Riziko vzniku Alzheimerovy choroby se zvyšuje s věkem. Obecně se každých pět let po 60. roce věku počet postižených v dané věkové skupině zdvojnásobí. Ve výskytu demence jsou v rámci stejné věkové skupiny jen velmi malé rozdíly mezi pohlavími. Celkově je však postiženo více žen než mužů, zvláště pak po 85. roce věku, a to z důvodu vyšší průměrné délky života u žen.

 • Vaskulární demence

  Asi deset procent případů demence je klasifikováno jako vaskulární demence. Příčinou jsou poruchy cévního oběhu v mozku, které mohou vést k menším nebo i větším mozkovým infarktům – neboli cévním mozkovým příhodám. Výsledkem je odumírání mozkové tkáně v důsledku nedostatečného zásobení kyslíkem a živinami a rozvoj demence. Tento typ demence se může objevit buď náhle, nebo se rozvíjí pomalu (zejména u multiinfarktové demence). Vzácně může být vaskulární demence vyvolána i jedinou cévní mozkovou příhodou. Další možnou příčinou je onemocnění hlubších oblastí mozku, tzv. subkortikální arteriosklerotická encefalopatie. V takovém případě demence postupuje pomalu a relativně plynule.

 • Demence: prevence

  Je možné demenci předcházet? V současné době není vědecky prokázáno, že by vzniku demence bylo možné zabránit. Nicméně důležitou roli v prevenci hraje omezení vlivu některých rizikových faktorů, které jsou s rozvojem demence prokazatelně spojeny. Studie například ukazují, že demence se méně často vyskytuje u lidí, kteří pravidelně cvičí a vedou společensky aktivní život. V prevenci demence může hrát roli i zdravý životní styl.

 • Demence: diagnóza

  Při diagnostice demence je velmi důležité včasné rozpoznání nemoci. Čím dříve je demence rozpoznána a léčena, tím dříve lze zahájit medikamentózní léčbu a další terapeutická opatření, která mohou postiženému člověku pomoci žít déle samostatně a udržet si co nejvyšší kvalitu života.

Související témata

Demence: péče o blízkého