Syndrom vyhoření

Co je syndrom vyhoření, proč k němu dochází a jak se projevuje? Které profese jsou nejčastěji ohroženy tímto syndromem a proč? Jakým způsobem lze předejít syndromu vyhoření, případně kde mohu vyhledat odbornou pomoc? Odpovědi na tyto otázky a další informace, týkající se daného tématu, naleznete v uvedených příspěvcích.

Pokračujte na původní zdroj

Syndrom vyhoření

Více v kategorii Nemoci z povolání

Články na NZIP

  • Co je nemoc z povolání?

    Nemoci z povolání vznikají nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů. Zároveň musí být tato nemoc uvedena v seznamu nemocí z povolání a musí být splněny podmínky, které jsou v seznamu pro tuto nemoc uvedené. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava chemickými látkami.

  • Prevence nemocí z povolání

    Poškození zdraví vzniklému v zaměstnání lze v principu předcházet. Když je konkrétní onemocnění označeno jako nemoc z povolání, upozorňuje se tím především na příslušné pracovní riziko, což nabádá k tomu, aby se zavedla opatření, jež riziko sníží. V konečném důsledku pak klesne i výskyt daného onemocnění. Základním a primárním účelem systému uznávání nemocí z povolání je tedy prevence. Odškodnění za poškozené zdraví se k ní připojuje až druhotně.