nervy

Nervy jsou orgány periferního nervového systému, který se svou strukturou podobají elektrickým kabelům. Každý nerv se skládá z mnoha axonů, které jsou uspořádány v rovnoběžných svazcích. Tyto svazky jsou vzájemně odděleny obalovým materiálem, který je tvořen pojivovou tkání.

Z anatomického hlediska se rozlišují hlavové nervy a míšní nervy.