saturace kyslíkem

Saturace kyslíkem, saturace krve kyslíkem neboli sO2 je podíl hemoglobinu, který je nasycen (saturován) kyslíkem, vztaženo k celkovému hemoglobinu v krvi (tzn. veškerému hemoglobinu, nasycenému i nenasycenému kyslíkem). Pro správné fungování organismu je potřeba velmi přesná rovnováha kyslíku v krvi. Lékaři dále rozlišují:

  • saturace tepenné krve kyslíkem (SaO2) – saturace krve kyslíkem v tepnách,
  • saturace žilní krve kyslíkem (SvO2) – saturace krve kyslíkem v žilách,
  • saturace periferní krve kyslíkem (SpO2) – saturace krve kyslíkem v kapilárách; tato hodnota se měří nejčastěji, a to pomocí pulzního oxymetru.

Hodnota SaO2 není zcela totožná jako hodnota SpO2, ale pro účely přibližného změření saturace pacientovy krve kyslíkem postačuje použít pulzní oxymetrii (tzn. předpokládáme, že obě hodnoty jsou velmi podobné). Normální SaO2 je 95–100 %. Klesne-li SaO2 pod 90 %, označuje se tento stav jako hypoxemie.