Zdravotní pojištění

Odvod zdravotního pojištění se liší podle toho, je-li člověk státním pojištěncem, bez zdanitelných příjmů, zaměstnancem anebo OSVČ. Každý je však povinen hlásit důležité změny zdravotní pojišťovně sám. Tu lze přitom změnit jednou za 12 měsíců, a to ve dvou termínech.


 • Veřejné zdravotní pojištění

  V systému veřejného zdravotního pojištění jsou povinně zdravotně pojištěny všechny osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a osoby, které trvalý pobyt v České republice nemají, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky. Povinné zdravotní pojištění v České republice vzniká dnem narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky, nebo dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu stala zaměstnancem, nebo dnem získání trvalého pobytu.

 • Dostupnost zdravotní péče

  Věděli jste, že zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit místní a časovou dostupnost zdravotních služeb? Jak je to s vaším právem na výběr poskytovatele zdravotních služeb a jak máte postupovat v případě, že chcete podat stížnost na konkrétního poskytovatele?

 • Práva a povinnosti pojištěnce

  Jak je v rámci českého zdravotnictví definován pojištěnec, jaká jsou jeho práva a povinnosti? Odpovědi naleznete v následujících odstavcích.

 • Přeshraniční zdravotní péče

  Jak je to s proplácením zdravotní péče v zahraničí? Jaký je rozdíl mezi veřejným a soukromým zdravotním pojištěním? Na jakou zdravotní péči máte nárok v zemích Evropské unie a co můžete očekávat v tzv. třetích státech? Co se rozumí nezbytnou péčí? Na tyto a další otázky by Vám měly odpovědět následující odstavce.

 • Hrazená a nehrazená zdravotní péče: co je a co není hrazeno, kdy se doplácí?

  Základní rozsah hrazené zdravotní péče je uveden v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění [1]. Ten v § 13 stanoví, že z veřejného zdravotního pojištění je hrazena ta zdravotní služba, která zlepšuje nebo zachovává zdravotní stav pojištěnce nebo zmírňuje jeho utrpení, je pro něj přiměřeně bezpečná, je v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, lékařská věda ji obecně přijímá a existují důkazy o její účinnosti. Zároveň v § 15 zákon uvádí výkony, jež se ze zdravotního pojištění nehradí, a také vymezuje úhradu na základě vyhodnocení terapeutické intervence.

Doporučené externí zdroje

 • Žádost o evropský průkaz zdravotního pojištění

  Evropský průkaz pojištence (EHIC) slouží jako doklad, který člověka opravňuje k čerpání nezbytné zdravotní péče. Jelikož je vydáván jako národní průkaz pojištění, každý jeho držitel je oprávněn čerpat plnou zdravotní péči na území státu pojištění a nezbytnou zdravotní péči v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku. EHIC je vydáván automaticky při vzniku zdravotního pojištění.

  Přejít na externí zdroj
 • Čerpání zdravotní péče v jiném státě EU

  S předchozím povolením své zdravotní pojišťovny (doklad S2) můžete vycestovat za účelem čerpání konkrétní plánované zdravotní péče. Jde o péči, která je v ČR hrazená a nelze ji v ČR poskytnout bez zbytečného odkladu. V tomto případě máte nárok na úhradu zdravotní péče.

  Přejít na externí zdroj
 • Nárokové dokumenty pro čerpání zdravotní péče

  Na odkaze zjistíte, jaké potřebujete dokumenty, pokud čerpáte zdravotní péči v jiném státě, ať už jde. o péči nezbytnou či plánovanou. Jednotlivé typy dokumentů vám pak umožní buď plnou nebo částečnou úhradu zdravotní péče v zahraničí. Dokumenty si vyřizujete u své zdravotní pojišťovny před vycestováním.

  Přejít na externí zdroj
 • Náhrada nákladů na přeshraniční zdravotní péči

  Náklady na nezbytnou zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci v zemích EU jsou hrazeny stejným způsobem jako u místních pojištěnců. Aby mohly být náklady ošetření nebo léčení uhrazeny poskytovateli místní zdravotní pojišťovnou, musí být péče čerpána ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Ve zdravotnických zařízeních, která nejsou napojena na veřejný systém, bude muset český pojištěnec (stejně jako místní pojištěnci) zpravidla zaplatit celou péči sám a teprve následně požádat svou zdravotní pojišťovnu, zda by mu alespoň část nákladů nahradila.

  Přejít na externí zdroj
 • Náhrada nákladů na přeshraniční pojištění

  Pokud pojištenec vycestuje do zahraničí s cílem čerpat zde plánovanou zdravotní péči bez souhlasu své zdravotní pojišťovny, musí poskytnutou péči na místě sám zaplatit. Poté může požádat svou zdravotní pojišťovnu o refundaci nákladů. Náhrada nákladů se poskytuje pouze do výše stanovené pro úhradu zdravotních služeb v České republice.

  Přejít na externí zdroj
 • Náhrada nákladů na nezbytnou zdravotní péči

  Pokud někdo čerpal neodkladnou zdravotní péči v cizině, má nárok na refundaci nákladů, avšak pouze do výše úhrady zdravotní péče na území ČR. Službu lze vyřídit osobně nebo poštou, a to na pobočce zdravotní pojišťovny. Na odkazu se dozvíte, jaké potřebujete k vyřízení žádosti dokumenty a také v čem vám pomohou asistenční služby.

  Přejít na externí zdroj

Související témata

Zdravotní pojišťovny