Náhrada nákladů na nezbytnou zdravotní péči

Pokud někdo čerpal neodkladnou zdravotní péči v cizině, má nárok na refundaci nákladů, avšak pouze do výše úhrady na území ČR. Službu lze vyřídit osobně nebo poštou, a to na pobočce . Na odkazu se dozvíte, jaké potřebujete k vyřízení žádosti dokumenty a také v čem vám pomohou asistenční služby.

Pokračujte na původní zdroj

Náhrada nákladů na nezbytnou zdravotní péči

Články na NZIP

 • Poskytovatelé zdravotních služeb

  Poskytovatelé zdravotních služeb jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci, nemocnice a další zdravotnická zařízení, kteří ke své činnosti mají oprávnění krajského úřadu anebo ministerstva. Pro každého pacienta je obvykle místem prvního kontaktu praktický lékař.

 • Hrazená a nehrazená zdravotní péče: co je a co není hrazeno, kdy se doplácí?

  Základní rozsah hrazené zdravotní péče je uveden v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění [1]. Ten v § 13 stanoví, že z veřejného zdravotního pojištění je hrazena ta zdravotní služba, která zlepšuje nebo zachovává zdravotní stav pojištěnce nebo zmírňuje jeho utrpení, je pro něj přiměřeně bezpečná, je v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, lékařská věda ji obecně přijímá a existují důkazy o její účinnosti. Zároveň v § 15 zákon uvádí výkony, jež se ze zdravotního pojištění nehradí, a také vymezuje úhradu na základě vyhodnocení terapeutické intervence.

 • Právo na poskytnutí zdravotní služby bez úhrady

  Zákon o veřejném zdravotním pojištění stanoví, v jakých případech má pacient právo na zdravotní služby bez přímé úhrady. Zdravotní péči dostanete bez úhrady jen tehdy, má-li vybraný poskytovatel zdravotních služeb s vaší zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu.

Doporučené zdroje

 • Žádost o evropský průkaz zdravotního pojištění

  Evropský průkaz pojištence (EHIC) slouží jako doklad, který člověka opravňuje k čerpání nezbytné zdravotní péče. Jelikož je vydáván jako národní průkaz pojištění, každý jeho držitel je oprávněn čerpat plnou zdravotní péči na území státu pojištění a nezbytnou zdravotní péči v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku. EHIC je vydáván automaticky při vzniku zdravotního pojištění.

  Přejít na externí zdroj
 • Náhrada nákladů na přeshraniční zdravotní péči

  Náklady na nezbytnou zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci v zemích EU jsou hrazeny stejným způsobem jako u místních pojištěnců. Aby mohly být náklady ošetření nebo léčení uhrazeny poskytovateli místní zdravotní pojišťovnou, musí být péče čerpána ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Ve zdravotnických zařízeních, která nejsou napojena na veřejný systém, bude muset český pojištěnec (stejně jako místní pojištěnci) zpravidla zaplatit celou péči sám a teprve následně požádat svou zdravotní pojišťovnu, zda by mu alespoň část nákladů nahradila. Další informace o poskytování zdravotní péče v zemích EU a její úhradě se dozvíte v Kanceláři zdravotního pojištění.

  Přejít na externí zdroj