karcinogen

Karcinogen (někdy též „kancerogen“) je jakákoli látka nebo záření, které podporují vznik zhoubných nádorů. Za karcinogeny jsou považovány některé radioaktivní látky; jejich karcinogenita je však ve skutečnosti dána zářením, které z nich vychází. Příklady neradioaktivních karcinogenů jsou miniaturní částečky vdechovaného azbestu, některé dioxiny (skupina syntetických chemických látek) a tabákový kouř. Mezi karcinogeny se řadí jak syntetické chemické látky (např. akrylonitril), tak některé přírodní látky (např. aflatoxiny), případně látky vznikající tepelnou úpravou pokrmů (např. akrylamid).

Odvozené přídavné jméno je karcinogenní.