karcinogen

Karcinogen (někdy též „kancerogen“) je jakákoli látka nebo záření, které podporují vznik zhoubných nádorů. Za karcinogeny jsou považovány některé radioaktivní látky; jejich karcinogenita je však ve skutečnosti dána zářením, které z nich vychází. Příklady neradioaktivních karcinogenů jsou miniaturní částečky vdechovaného azbestu, některé dioxiny (skupina syntetických chemických látek) a tabákový kouř. Mezi karcinogeny se řadí jak syntetické chemické látky, tak některé přírodní látky (např. aflatoxiny).

Odvozené přídavné jméno je karcinogenní.