proteosyntéza

Proteosyntéza je konkrétním příkladem biosyntézy. Jedná se o poměrně složitý proces tvorby proteinů, který se odehrává uvnitř buněk v lidském těle. Tento proces je pro přehlednost obvykle rozdělován několika kroků (ty však probíhají bezprostředně za sebou):

  1. transkripce – doslova „přepis“ informace o struktuře určitého proteinu, která je uložena v DNA, do struktury mRNA,
  2. posttranskripční modifikace mRNA,
  3. translace – doslova „překlad“, tedy vlastní biosyntéza polypeptidového řetězce,
  4. skládání polypeptidového řetězce tak, aby zaujal požadovanou prostorovou strukturu,
  5. posttranslační modifikace polypeptidového řetězce (enzymově řízené chemické úpravy – tyto nejsou přímo kódovány v DNA).

Transkripce a posttranskripční modifikace mRNA probíhají uvnitř jádra. Takto připravená mRNA je pak transportována z jádra do cytoplazmy, kde proběhnou zbývající kroky.

Poznámka: Mechanismus proteosyntézy je schematicky znázorněn na obrázku v článku COVID-19: co víme o mRNA vakcínách?

Odvozené přídavné jméno je proteosyntetický.