Jiné legální návykové látky

Mezi legální návykové látky, které mohou vést k závislosti, se kromě tabáku a alkoholu řadí i léky a těkavé látky. U léků jde především o sedativa, hypnotika, stimulanty a analgetika. Pokud je někdo závislý na lécích nebo těkavých látkách a rozhodne se svou závislost řešit, měl by vyhledat odbornou pomoc.


 • Závislost na lécích: co to je?

  Léky jsou prvotně vytvořeny proto, aby lidem pomáhaly. Jejich výrobu, distribuci a nakládání s nimi upravuje zákon o léčivech [1]. Přípravky, jejichž užívání je povolené, jsou označovány jako legální drogy. Bohužel i léky povolené jsou často užívány ve větším než nutném množství nebo jsou zneužívány k jinému účelu než léčbě. V tom případě je jejich užívání nezákonné.

 • Závislost na lécích: sedativa

  Sedativa jsou látky užívané pro uklidnění při nervozitě, vzrušení, otupení smyslů, při nespavosti způsobené úzkostí. V lékařství se využívají k uklidnění pacienta před bolestivými zákroky. Jedná se o barbituráty, benzodiazepiny, metakvalon, glutethimid aj.

 • Závislost na lécích: hypnotika

  Hypnotika jsou léky působící tlumivě na centrální nervový systém, užívána jsou k léčbě nespavosti. V současné době jsou nejčastěji užívány benzodiazepiny a hypnotika III. generace (zolpidem, zopiklon aj.).

 • Závislost na lécích: analgetika

  Analgetika se užívají k tlumení bolesti. Patří sem opioidy (morfin, kodein), které jsou vázány na lékařský předpis, a nesteroidni antiflogistika (aspirin a ibuprofen).

 • Závislost na lécích: stimulancia

  Člověk zneužívající stimulancia může být nápadně energický, podrážděný, mnohomluvný, s menší potřebou spánku a jídla a zornice mívá rozšířené. Stimulancia v léčebných dávkách, které se předepisují pacientům s ADHD, zvyšují schopnost soustředit se, sílu, společenskost, libido i náladu. Ve vyšších dávkách ale mohou naopak snížit schopnost soustředit se.

 • Závislost na lécích: poradenství a léčba

  Pokud je někdo závislý na lécích a rozhodne se svou závislost řešit, měl by vyhledat odbornou pomoc. Abstinenční a odvykací příznaky jsou velmi nepříjemné a mohou být provázeny i těžkými a opakovanými epileptickými záchvaty.