Deprese

Zdroje věnované příčinám, projevům, rozpoznání a léčbě deprese, včetně psychoterapie a doporučení, která se týkají soužití s osobou, která trpí depresí.

Pokračujte na původní zdroj

Deprese

Více v kategorii Deprese a bipolární porucha

Články na NZIP

  • Deprese: možnosti léčby a prevence recidivy

    Depresi člověk nemusí jen bezmocně přihlížet: existují různé možnosti léčby tohoto duševního onemocnění. V akutních případech může být nutná hospitalizace, někdy však může pomoci i pobyt v denním stacionáři nebo rehabilitační pobyt. V závislosti na situaci se léčba soustředí na zmírnění příznaků nebo na prevenci recidivy. K dalším cílům léčby se řadí zlepšení, udržení nebo znovuzapojení do společenského i pracovního života. Během léčby – a zvláště pak během akutní léčby – by měl lékař opakovaně vyhodnocovat, zda je stávající léčba pro pacienta vhodná nebo zda je potřeba ji upravit.

  • Deprese: diagnóza

    Lékař diagnostikuje depresi na základě různých příznaků a s přihlédnutím k životní situaci pacienta. Používá přitom různé diagnostické metody: velmi důležitý je anamnestický rozhovor, provedeno může být i neurologické vyšetření. Při diagnostice deprese se lékař řídí podle tzv. hlavních příznaků a případných dalších příznaků. Objevit se mohou i tělesné příznaky. Je-li stanovena diagnóza deprese, lze ji dále klasifikovat jako lehkou, středně těžkou nebo těžkou formu. Deprese se mohou vyskytovat jednorázově nebo opakovaně. Lékař může vyslovit diagnózu deprese na základě charakteristických příznaků a poté, co vyloučí jiná onemocnění.

  • Bipolární porucha: příznaky a diagnóza

    Bipolární porucha se vyznačuje manickými, hypomanickými a depresivními epizodami. Při nich nálada přeskakuje z „rozjásané až do oblak“ až na „k smrti sklíčenou“. Akutní léčba se zaměřuje na zmírnění depresivních, manických, popř. hypomanických příznaků. Dlouhodobým cílem je omezení dalších epizod, resp. zabránění těmto epizodám.

Doporučené zdroje