mortalita

Mortalita neboli úmrtnost je počet pacientů, kteří zemřeli na určité onemocnění (anebo celkově) ve sledované populaci za definované časové období. Lze ji vyjádřit v absolutních číslech, častěji se ale udává tzv. relativní mortalita, tedy počet úmrtí za časové období na populační jednotku (např. 100 tisíc nebo 1 milion obyvatel).

Příklad 1: V roce 2017 zemřelo v ČR na ischemickou chorobu srdeční 24 387 osob. Při počtu obyvatel 10 589 526 byla tedy relativní mortalita na tato onemocnění v tomto roce 230,29 úmrtí na 100 000 obyvatel.

Při srovnání různých populací, například států, je třeba zohlednit různou věkovou strukturu obyvatelstva. K tomu slouží tzv. standardizace mortality na teoretické věkové rozložení obyvatel Evropy (evropský věkový standard) nebo světa (světový věkový standard).

Příklad 2: Relativní mortalita na zhoubné nádory plic v ČR byla v roce 2016 52,75 úmrtí na 100 000 obyvatel, po přepočtu na evropský věkový standard to však je 34,81 úmrtí na 100 000 obyvatel a na světový věkový standard 23,42 úmrtí na 100 000 obyvatel. Proto je vždy třeba dávat velký pozor, jaké hodnoty mortality jsou uváděny.

Viz také incidence, morbidita, letalita.