analgetika

Analgetika jsou léky proti bolesti.
Vyhledat „analgetika“ na NZIP