krajské hygienické stanice

Krajské hygienické stanice neboli KHS jsou orgány ochrany veřejného zdraví, které jsou přímo řízeny Ministerstvem zdravotnictví České republiky. KHS plní funkci správních úřadů v daném kraji a vykonávají další specializovanou odbornou činnost v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Do náplně činnosti KHS spadá zejména státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcími předpisy, výkon funkce dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví v řízeních podle stavebního zákona a dalších právních předpisů, spolupráce při tvorbě zdravotní politiky kraje a další odborná metodická, konzultační a osvětová činnost v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví.

Viz také hygiena, orgány ochrany veřejného zdraví.

Související příspěvky: