Zdravotní postižení

Osoby se zdravotním postižením jsou osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které při setkání s různými překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními.


 • Metodika snadného čtení (easy-to-read): co to je?

  Metodika snadného čtení (anglicky easy-to-read) byla navržena speciálně pro takové texty, které mají být srozumitelné i lidem s mentálním postižením, s kognitivními poruchami apod. Texty připravené podle metodiky snadného čtení jsou využitelné i pro lidi se sluchovým znevýhodněním, cizince či seniory.

 • Elektrický vozík jako vozidlo

  Je-li elektrický vozík určen pro provoz na pozemních komunikacích a přesahuje-li některý z parametrů, je považován za vozidlo a podléhá povinnostem podle nařízení 168/2013 a zákona č. 56/2001. Následující informace se vztahují výhradně k případu provozu na pozemních komunikacích. V případě provozu mimo pozemní komunikace neplatí.

 • Elektrický vozík jako strojní zařízení

  Elektrický vozík může být dle určeného účelu použití uveden na trh jako strojní zařízení, pokud nespadá pod definici zdravotnického prostředku (ZP), ale vyhovuje definici dle Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.

 • Uvádění elektrických vozíků na trh

  Bezpečnost výrobků na trhu zajišťuje řetězec právních předpisů. Pokud je elektrický vozík určen pro osoby se sníženou schopností pohybu, kompenzuje poranění nebo zdravotní postižení apod., spadá pod zdravotnické prostředky (dále jen ZP) a musí tedy splňovat další podmínky.

Doporučené externí zdroje

 • Změna nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením

  Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením se týká lidí se zdravotním postižením (pohyblivosti, orientace nebo poruchou autistického spektra), kteří mají již přiznaný nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením a v jejich stavu nastala změna. Na odkazu se dozvíte, kdo může tuto žádost podat, za jakých podmínek a jak se postupuje.

  Přejít na externí zdroj
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku

  Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má člověk se zdravotním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Na odkazu se dozvíte, kdo může o dávku požádat, jak má postupovat, jaké jsou maximální limity pro různé typy pomůcek včetně aut a jaká je výše spoluúčasti.

  Přejít na externí zdroj
 • Příspěvek na mobilitu

  Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je vyplácena osobám se zdravotním postižením, aby jim kompenzovala náklady na zajištění nutné dopravy. Na odkazu se dozvíte, kdo přesně může o dávku požádat, jak a kde se o ní žádá a jaká je její výše.

  Přejít na externí zdroj
 • Průkaz osoby se zdravotním postižením

  Průkaz osoby se zdravotním postižením má označení TP (těžké postižení), ZTP (zvlášť těžké postižení) nebo ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem). Na odkazu se dozvíte, kdo má nárok o průkaz požádat, jak se o něj žádá a jaký má tato služba benefit.

  Přejít na externí zdroj
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku

  Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, je stanoven ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Detailní popis postupu při podání žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj

Související témata

Sociální zabezpečení