PSG

PSG je zkratka pro polysomnografii.
Vyhledat „PSG“ na NZIP