EMG

EMG je zkratka pro elektromyografii.
Vyhledat „EMG“ na NZIP