porucha elektrolytové rovnováhy

Porucha elektrolytové rovnováhy je jiný název pro elektrolytovou nerovnováhu.

Viz také porucha.