IgG

IgG je zkratka pro imunoglobulin G (viz protilátky).
Vyhledat „IgG“ na NZIP