patogeneze

Patogeneze (z řeckého pathos – choroba a genesis – vznik) je popis nebo vysvětlení vzniku a vývoje choroby nebo chorobných změn.

Odvozené přídavné jméno je patogenetický.

Viz také patogen.