spirometrie

Spirometrie je jednou z metod, které se používají při funkčním vyšetření plic. Spirometrické vyšetření se provádí obvykle na pracovištích plicního lékařství. Jedná se o měření objemu vdechovaných a vydechovaných plynů, event. výdechové rychlosti. Tímto měřením lze posoudit funkci a výkonnost plic a rozlišit hlavní poruchy plicních funkcí a posoudit možnost jejich ovlivnění léčbou.

Odvozené přídavné jméno je spirometrický.

Viz také ergometrie, spiroergometrie.