systematická přehledová studie

Systematická přehledová studie je shrnutí veškeré odborné literatury k určitému tématu, které splňuje předem stanovená kritéria způsobilosti. Definice podle Cochrane Collaboration, mezinárodní neziskové organizace zaměřené na tvorbu systematických přehledových studií, je následující:

„Systematická přehledová studie shrnuje výsledky dostupných pečlivě navržených zdravotnických studií (kontrolovaných studií) a poskytuje vysokou úroveň důkazů o účinnosti zdravotnických intervencí. Na základě těchto důkazů lze vynášet soudy a vydávat doporučení pro zdravotní péči.“

Vypracování systematické přehledové studie je velmi pracné a do značné míry závisí na tom, jaké klinické studie jsou k dispozici, jak byly provedeny (kvalita studií) a jaké zdravotní výsledky byly měřeny. Autoři systematické přehledové studie často shromažďují číselné údaje o účincích léčby prostřednictvím procesu označovaného jako metaanalýza. Poté autoři hodnotí důkazy o případných přínosech nebo škodlivých účincích těchto léčebných postupů. Tímto způsobem jsou systematické přehledové studie schopny shrnout existující klinický výzkum na dané téma.