osoba blízká

Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném (tj. např. rodič a nevlastní dítě, dítě a pěstoun, poručník, osoba, které bylo dítě svěřeno do péče, opatrovník a opatrovanec, druhové bez ohledu na pohlaví atd.) se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené (tj. jeden manžel a příbuzní druhého manžela, a to i po zániku manželství smrtí jednoho z manželů) nebo osoby, které spolu trvale žijí, tj. bez ohledu na pohlaví vytváří životní společenství, které není časově předem omezené, typicky vedou společnou domácnost (§ 22 občanského zákoníku).
Vyhledat „osoba blízká“ na NZIP