osoba blízká

Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném (tj. např. rodič a nevlastní dítě, dítě a pěstoun, poručník, osoba, které bylo dítě svěřeno do péče, opatrovník a opatrovanec, druhové bez ohledu na pohlaví atd.) se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené (tj. jeden manžel a příbuzní druhého manžela, a to i po zániku manželství smrtí jednoho z manželů) nebo osoby, které spolu trvale žijí, tj. bez ohledu na pohlaví vytváří životní společenství, které není časově předem omezené, typicky vedou společnou domácnost (§ 22 občanského zákoníku).