Hib

Hib je zkratka pro Haemophilus influenzae typu b.
Vyhledat „Hib“ na NZIP