Kvalita a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

V případě, že se pacient dostane do zdravotnického zařízení, měla by mu být poskytnuta kvalitní zdravotní péče a měl by se cítit bezpečně. Aby tomu tak bylo, měl by se řídit 10 zásadami pro bezpečí pacienta. S porozuměním nemoci mu mohou v mnohém pomoci například pacientské organizace. Ministerstvo zdravotnictví zároveň sleduje spokojenost pacientů prostřednictvím anonymního dotazníku.


 • Bezpečí pacienta

  Cítíte se ve zdravotnickém zařízení bezpečně? Pokud ne, hned si položte druhou otázku: „Mohu to nějak ovlivnit?“ Správná odpověď zní: „Ano, mohu to významně ovlivnit!“

 • Sledování spokojenosti pacientů

  Názor pacienta je pro Ministerstvo zdravotnictví ČR z hlediska kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb velmi cenný a podstatný, proto byl na jeho webových stránkách spuštěn online dotazník ke sledování spokojenosti pacientů a jejich zkušeností s poskytovanou zdravotní péčí.

 • Oddělení podpory práv pacientů

  Oddělení podpory práv pacientů působí na Ministerstvu zdravotnictví ČR od 1. 7. 2017. Oddělení se věnuje systémovému zapojení pacientů do řízení a procesů ve zdravotnictví. Zaměřuje se primárně na podporu a spolupráci s pacientskými organizacemi jako legitimními zástupci pacientů.

 • Zdravotní gramotnost

  Zdravotní gramotnost představuje schopnost orientovat se v záplavě informací o zdraví a zdravotní péči. Neznamená tedy množství informací, které si člověk osvojí, ale schopnost informace vyhledat, porozumět jim, vyhodnotit je a na jejich základně se rozhodnout ve prospěch vlastního zdraví. Zdravotní gramotnost je důležitá pro každého občana, protože v určitém okamžiku života musí být každý schopen najít, pochopit a používat informace o zdraví a zdravotní péči. Vzdělávací aktivity jsou tak cíleny na schopnost porozumět nejen základním informacím, například o nemoci nebo rizikových faktorech životního stylu, ale také například pozvánkám na vyšetření, příbalovým letákům, pokynům zdravotnického personálu, základní orientaci v systému poskytování zdravotní péče, znalosti příznaků běžných onemocnění, znalosti základních kroků péče o sebe a zajištění soběstačnosti v případě nemoci. Intervenční aktivity jsou tak zaměřeny na posílení zdraví zvýšením zdravotní gramotnosti nejen běžné populace, ale také na vybrané populační skupiny. Zdravotní gramotnost je rovněž cestou ke zvyšování odpovědnosti každého jedince za vlastní zdraví.

 • Resortní bezpečnostní cíle

  Ministerstvo zdravotnictví ČR od roku 2010 vyhlašuje opatření, která vedou k zajištění bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní péče. Jedním z nich je vyhlášení Resortních bezpečnostních cílů (RBC), které vycházejí z analýzy (rozboru) nejrizikovějších procesů ve zdravotnictví a z doporučení Světové zdravotnické organizace i Evropské unie.

 • Jak lze podpořit porozumění odborným informacím a doporučením laickou veřejností

  Dostupnost informací se zvyšuje a narůstá jejich množství s rozvojem informačních technologií a médií. Hovoříme o tzv. informačním boomu. To platí o všech oblastech a oborech ve společnosti, zdravotnictví nevyjímaje. Máme přístup k různě kvalitním zdravotnickým informacím z odborných i neodborných zdrojů. Pro mnohé z nás může být obtížné vyznat se v množství rozličných (a někdy i protichůdných) informací a rovněž posoudit jejich kvalitu a hodnověrnost. Právě informační zdroje ale ovlivňují naše chování v péči o zdraví.