Průvodce zdravotním systémem

V systému veřejného zdravotního pojištění jsou povinně zdravotně pojištěni všichni občané České republiky. Zdravotní pojišťovny, které zdravotní pojištění spravují, musí svým pojištěncům kromě jiného zajistit místní a časovou dostupnost zdravotních služeb, jež vychází z nařízení vlády. Dostupnost a pokrytí zdravotní péče je v České republice jedno z nejvyšších v rámci celé OECD. Některé zdravotní služby nejsou ani v ČR hrazeny. Kromě práv mají pojištěnci také i povinnosti.


Články

 • Základní návod k používání zdravotní péče

  Pro každého nemocného je obvykle místem prvního kontaktu praktický lékař a ostatní lékaři primární péče. Vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, přichází na řadu léčba u ambulantních specialistů či v nemocnici.

 • Zdravotnická dokumentace Ikona - snadné čtení

  V tomto článku je napsané, co to je zdravotnická dokumentace. Je zde napsané, co se píše do zdravotnické dokumentace a kdo do ní smí nahlížet.

 • Než půjdu k lékaři

  Asi každý z nás někdy odcházel z ordinace lékaře s pocitem, že neřekl všechno, co chtěl říct, nebo že se nedozvěděl něco, co považoval za důležité. Tento problém často souvisí s nedostatky v komunikaci z obou stran, kterým se dá do značné míry předejít. Jak na to si povíme v tomto článku.

 • Elektronický poukaz na zdravotnické prostředky (ePoukaz)

  ePoukaz (neboli elektronický poukaz na zdravotnické prostředky) je součástí systému eRecept. V provozu je od 1. května 2022 a pro zdravotnické pracovníky i výdejny je nepovinný. Na ePoukaz je možné předepsat všechny typy zdravotnických prostředků (od brýlí, přes kontaktní čočky až po berle, invalidní vozík nebo inkontinenční pomůcky). Elektronizovány jsou totiž všechny tři typy papírových poukazů na zdravotnické prostředky.

 • Role pacientských organizací

  Pacientské organizace jsou důležitou součástí zdravotnického systému. Nejenže pomáhají pacientům s vážnou chorobou, ale také komunikují s představiteli státu a pomáhají pacientům dobrat se svých práv.

Doporučené externí zdroje

 • Co je informovaný souhlas

  Informovaný souhlas je úkon, kdy pacient potvrzuje, že byl řádně informován o všech důležitých skutečnostech souvisejících s příslušným lékařským výkonem. Na webu informovanypacient.cz lékaři popsali, co přesně informovaný souhlas předpokládá.

  Přejít na externí zdroj
 • Žádost o evropský průkaz zdravotního pojištění

  Evropský průkaz pojištence (EHIC) slouží jako doklad, který člověka opravňuje k čerpání nezbytné zdravotní péče. Jelikož je vydáván jako národní průkaz pojištění, každý jeho držitel je oprávněn čerpat plnou zdravotní péči na území státu pojištění a nezbytnou zdravotní péči v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku. EHIC je vydáván automaticky při vzniku zdravotního pojištění.

  Přejít na externí zdroj
 • Čerpání zdravotní péče v jiném státě EU

  S předchozím povolením své zdravotní pojišťovny (doklad S2) můžete vycestovat za účelem čerpání konkrétní plánované zdravotní péče. Jde o péči, která je v ČR hrazená a nelze ji v ČR poskytnout bez zbytečného odkladu. V tomto případě máte nárok na úhradu zdravotní péče.

  Přejít na externí zdroj
 • Nárokové dokumenty pro čerpání zdravotní péče

  Na odkaze zjistíte, jaké potřebujete dokumenty, pokud čerpáte zdravotní péči v jiném státě, ať už jde. o péči nezbytnou či plánovanou. Jednotlivé typy dokumentů vám pak umožní buď plnou nebo částečnou úhradu zdravotní péče v zahraničí. Dokumenty si vyřizujete u své zdravotní pojišťovny před vycestováním.

  Přejít na externí zdroj
 • Náhrada nákladů na přeshraniční zdravotní péči

  Náklady na nezbytnou zdravotní péči poskytnutou českému pojištěnci v zemích EU jsou hrazeny stejným způsobem jako u místních pojištěnců. Aby mohly být náklady ošetření nebo léčení uhrazeny poskytovateli místní zdravotní pojišťovnou, musí být péče čerpána ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Ve zdravotnických zařízeních, která nejsou napojena na veřejný systém, bude muset český pojištěnec (stejně jako místní pojištěnci) zpravidla zaplatit celou péči sám a teprve následně požádat svou zdravotní pojišťovnu, zda by mu alespoň část nákladů nahradila.

  Přejít na externí zdroj
 • Náhrada nákladů na přeshraniční pojištění

  Pokud pojištenec vycestuje do zahraničí s cílem čerpat zde plánovanou zdravotní péči bez souhlasu své zdravotní pojišťovny, musí poskytnutou péči na místě sám zaplatit. Poté může požádat svou zdravotní pojišťovnu o refundaci nákladů. Náhrada nákladů se poskytuje pouze do výše stanovené pro úhradu zdravotních služeb v České republice.

  Přejít na externí zdroj