Průvodce zdravotním systémem

V systému veřejného zdravotního pojištění jsou povinně zdravotně pojištěny všichni občané České republiky. Zdravotní pojišťovny, které zdravotní pojištění spravují, musí svým pojištěncům kromě jiného zajistit místní a časovou dostupnost zdravotních služeb, jež vychází z nařízení vlády. Dostupnost a pokrytí zdravotní péče je v České republice jedno z nejvyšších v rámci celé OECD. Některé zdravotní služby nejsou ani v ČR hrazeny. Kromě práv mají pojištěnci i povinnosti.


Články

 • Hrazená a nehrazená zdravotní péče: co je a co není hrazeno, kdy se doplácí?

  Základní rozsah hrazené zdravotní péče je uveden v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění [1]. Ten v § 13 stanoví, že z veřejného zdravotního pojištění je hrazena ta zdravotní služba, která zlepšuje nebo zachovává zdravotní stav pojištěnce nebo zmírňuje jeho utrpení, je pro něj přiměřeně bezpečná, je v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, lékařská věda ji obecně přijímá a existují důkazy o její účinnosti. Zároveň v § 15 zákon uvádí výkony, jež se ze zdravotního pojištění nehradí, a také vymezuje úhradu na základě vyhodnocení terapeutické intervence.

 • Práva a povinnosti pojištěnce

  Jak je v rámci českého zdravotnictví definován pojištěnec, jaká jsou jeho práva a povinnosti? Odpovědi naleznete v následujících odstavcích.

 • Dostupnost zdravotní péče

  Věděli jste, že zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit místní a časovou dostupnost zdravotních služeb? Jak je to s vaším právem na výběr poskytovatele zdravotních služeb a jak máte postupovat v případě, že chcete podat stížnost na konkrétního poskytovatele?

 • Zdravotnictví České republiky ve srovnání se státy OECD

  Fungování zdravotních systémů je možné porovnávat pomocí řady různých metrik a indikátorů, podle toho, z jakého úhlu pohledu zdravotnictví sledujeme. Následující srovnávací analýza je tak rozložena na 3 části. První část porovnává české zdravotnictví z hlediska ekonomických ukazatelů, druhá část z hlediska kvality základní zdravotní péče a třetí část ukazuje další vybrané indikátory, ve kterých je Česká republika světovou „špičkou“, či naopak kde zaostává.

 • Přeshraniční zdravotní péče

  Jak je to s proplácením zdravotní péče v zahraničí? Jaký je rozdíl mezi veřejným a soukromým zdravotním pojištěním? Na jakou zdravotní péči máte nárok v zemích Evropské unie a co můžete očekávat v tzv. třetích státech? Co se rozumí nezbytnou péčí? Na tyto a další otázky by Vám měly odpovědět následující odstavce.

 • Veřejné zdravotní pojištění

  V systému veřejného zdravotního pojištění jsou povinně zdravotně pojištěny všechny osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a osoby, které trvalý pobyt v České republice nemají, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky. Povinné zdravotní pojištění v České republice vzniká dnem narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky, nebo dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu stala zaměstnancem, nebo dnem získání trvalého pobytu.