Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa (CHPM) a na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM

Chráněné pracovní místo (CHPM) je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce České republiky (ÚP ČR). ÚP ČR však může uzavřít dohodu o zřízení chráněného pracovního místa i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Detailní popis postupu při podání žádosti o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa a na částečnou úhradu provozních nákladů najdete na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní postižení

Články na NZIP

 • Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.

  Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) byla založena v červnu 2002 jako zastřešující organizace, která sdružuje spolky osob se zdravotním postižením. Jediným požadavkem na řádné celostátní členství v NRZP ČR je to, aby spolek tvořilo více než 50 % osob se zdravotním postižením či jejich zákonných zástupců.

 • Společnost C-M-T, z.s.

  Cílem činnosti Společnosti C-M-T, z.s. je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb zdravotně postižených osob s Charcotovou–Marieovou–Toothovou nemocí (CMT) v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi. Společnost má celostátní působnost.

 • Pacienti IBD z.s.

  Roku 2008 na popud pacientek a pacientů s chronickými střevními záněty vznikl neziskový spolek a stanovy. V začátcích pomohla Pracovní skupina lékařů pro idiopatické střevní záněty při České gastroenterologické společnosti pod vedením profesora Milana Lukáše. Od té doby spolek pomáhá pacientům s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou zvládat boj s nemocí.

Doporučené zdroje

 • Národní imunizační komise (NIKO)

  Národní imunizační komise (NIKO) je poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR). Tvoří ji zástupci MZ ČR a zástupci odborných lékařských společností. V rámci NIKO je zřízena Expertní pracovní skupina (EPS). Hlavním posláním EPS NIKO je příprava odborných doporučení pro NIKO za účelem stanovení optimální strategie vakcinační politiky v České republice, která má směřovat ke snížení nemocnosti infekcemi, jimž lze pomocí dostupných vakcín předcházet.

  Přejít na externí zdroj
 • Nepříznivý zdravotní stav ve vztahu k sociálnímu zabezpečení

  Fyzická osoba může požádat ze sociálního zabezpečení o dávky a výhody, které jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem. Hlediska nepříznivosti zdravotního stavu (tzv. posudková kritéria) jsou přitom stanovena rozdílně v jednotlivých sociálních systémech, a to někdy i pro jednotlivé dávky či okruhy dávek. Detailní popis postupu při podání žádosti o dávku nebo výhodu ze sociálního zabezpečení najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj
 • Příspěvek na mobilitu

  Příspěvek na mobilitu je jednou z dávek určených osobám se zdravotním postižením ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování. Výše příspěvku na mobilitu činí 400 Kč za kalendářní měsíc. Detailní popis postupu při podání žádosti o příspěvek na mobilitu najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj
 • Průkaz osoby se zdravotním postižením

  Držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením mohou v závislosti na symbolu uvedeném na průkazu uplatňovat širokou škálu benefitů, které jim garantují jednotlivé právní předpisy, popř. které jim nabízí soukromé subjekty zejména v oblasti služeb. Podle míry funkčního postižení pohyblivosti a orientace se určuje druh označení průkazu symbolem „TP“, „ZTP“ nebo „ZTP/P“. Detailní popis postupu při podání žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj