Žádost OSVČ o snížení zálohy na pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Jste-li osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), tzn. podnikatel, živnostník, umělec apod., můžete za určitých podmínek požádat o snížení zálohy na pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Tyto podmínky jsou detailně popsány na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní pojištění

Články na NZIP

  • Výjimečný způsob úhrady léku ze zdravotního pojištění

    Pro zvláštní situace, kdy pacient z důvodu svého zdravotního stavu nemůže být léčen léky, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, je zaveden výjimečný způsob úhrady tzv. na § 16 (zákona o veřejném zdravotním pojištění). V případě, kdy u konkrétního pacienta byly vyčerpány všechny možnosti hrazené léčby, a nehrazený lék je jedinou možností léčby, může revizní lékař zdravotní pojišťovny schválit, že mu pojišťovna takový lék uhradí.

  • Preskripční a indikační omezení léku

    Státní ústav pro kontrolu léčiv může stanovit podmínky, za kterých budou léčivé přípravky hrazeny, vyžadují-li to odborná hlediska nebo hlediska bezpečnosti spojená s léčbou, nebo pokud je to nezbytné pro zajištění účelného a hospodárného používání léčivých přípravků. Existují dva základní druhy podmínek úhrady, preskripční a indikační omezení.

  • Veřejné zdravotní pojištění

    V systému veřejného zdravotního pojištění jsou povinně zdravotně pojištěny všechny osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a osoby, které trvalý pobyt v České republice nemají, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky. Povinné zdravotní pojištění v České republice vzniká dnem narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky, nebo dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu stala zaměstnancem, nebo dnem získání trvalého pobytu.

Doporučené zdroje