Přihlášení novorozence do zdravotní pojišťovny

Zákonný zástupce novorozence (rodič, opatrovník, poručník) má povinnost oznámit narození dítěte do 8 dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Detailní popis oznamovací povinnosti najdete na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní pojištění

Články na NZIP

  • Rozhovor s operatérem

    Váš operatér (operaci vykonávající lékař) Vám vysvětlí důvody operačního výkonu, nastíní Vám možnosti řešení včetně možných rizik. Zároveň by Vám měl sdělit předpokládanou délku pobytu v nemocnici po operaci, průběh po operaci a předpoklad možného návratu do pracovního procesu, případně omezení v běžném způsobu života.

  • Týrání dětí

    Týráním dítěte se rozumí různé formy úmyslného násilného chování dospělé osoby, nejčastěji rodiče vůči dítěti. Je to jakékoliv nenáhodné, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané, a které poškozuje tělesný, duševní a společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje jeho smrt.

Doporučené zdroje