Oznámení o úmrtí pojištěnce zdravotní pojišťovny

Povinnost oznámit úmrtí pojištěnce zdravotní pojišťovny má příslušný obecní úřad, který je pověřený vedením matriky. Tuto povinnost nemá příbuzný zemřelého nebo prohlášeného za mrtvého. Detailní informace najdete na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní pojištění

Články na NZIP

 • Práva a povinnosti pacientů

  Při poskytování zdravotní péče, resp. při čerpání zdravotních služeb, musí poskytovatelé dodržovat řadu práv pacienta. Naopak pacient má zase určité povinnosti, které musí plnit. Práva a povinnosti pacienta vycházejí zejména ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

 • Role zdravotních pojišťoven, s čím se na ně lze obrátit

  Zdravotní pojišťovny jsou samostatnými právními subjekty, jejichž prvořadou rolí je provádění veřejného zdravotního pojištění, které lze velmi zjednodušeně popsat (jakkoli se jedná o velmi komplexní činnost) jako výběr pojistného od plátců pojistného, následovaný úhradou zdravotních služeb poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnice, lékaři aj.).

 • Právo vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb

  Zdravotní péče vám může být poskytnuta pouze tehdy, vyslovíte-li s ní souhlas. Bez vašeho souhlasu vám může být poskytnuta pouze v případech, které stanoví zákon, jedná se například o neodkladnou péči, kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit, nebo při léčení nařízeném z důvodu onemocnění infekční chorobou v zájmu ochrany obyvatelstva anebo v případě protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby.

 • Regulace alkoholu

  Alkohol patří mezi tzv. legální drogy, tj. návykové látky, jejichž prodej není zákonem zakázán. Za stanovených podmínek ho lze vyrábět, prodávat, podávat, kupovat a konzumovat. V České republice je povoleno konzumovat alkohol až po dovršení 18 let. Prodejce nesmí nalévat alkoholické nápoje ani dospělým opilým osobám. Pod vlivem alkoholu je v ČR páchána významná část trestné činnosti (kolem 15 %).

Doporučené zdroje