Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance

Jste-li zaměstnavatel, vztahuje se na vás povinnost odvádět část pojistného na veřejného zdravotního pojištění za své zaměstnance. Současně odvádíte i část pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec, srážkou z jeho mzdy nebo platu, a to i bez souhlasu zaměstnance. Detailní popis odvodu pojistného za zaměstnance najdete na Portálu veřejné správy.

Více v kategorii Zdravotní pojištění

Články na NZIP

 • Role zdravotních pojišťoven, s čím se na ně lze obrátit

  Zdravotní pojišťovny jsou samostatnými právními subjekty, jejichž prvořadou rolí je provádění veřejného zdravotního pojištění, které lze velmi zjednodušeně popsat (jakkoli se jedná o velmi komplexní činnost) jako výběr pojistného od plátců pojistného, následovaný úhradou zdravotních služeb poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnice, lékaři aj.).

 • Veřejné zdravotní pojištění

  V systému veřejného zdravotního pojištění jsou povinně zdravotně pojištěny všechny osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a osoby, které trvalý pobyt v České republice nemají, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky. Povinné zdravotní pojištění v České republice vzniká dnem narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky, nebo dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu stala zaměstnancem, nebo dnem získání trvalého pobytu.

 • Regulace alkoholu

  Alkohol patří mezi tzv. legální drogy, tj. návykové látky, jejichž prodej není zákonem zakázán. Za stanovených podmínek ho lze vyrábět, prodávat, podávat, kupovat a konzumovat. V České republice je povoleno konzumovat alkohol až po dovršení 18 let. Prodejce nesmí nalévat alkoholické nápoje ani dospělým opilým osobám. Pod vlivem alkoholu je v ČR páchána významná část trestné činnosti (kolem 15 %).

 • Odškodňování nemocí z povolání

  Každý zaměstnavatel musí všechny své zaměstnance pojistit pro případ nemoci z povolání u České pojišťovny, a.s. nebo u Kooperativy, pojišťovny, a.s., jak nařizuje vyhláška č. 125/1993 Sb. [1] Zaměstnavatel má právo, aby za něho příslušná pojišťovna nahradila škodu, která vznikla zaměstnanci při nemoci z povolání, v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku práce. Odškodňování nemocí z povolání upravují § 269-271 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoníku práce) [2].

Doporučené zdroje