Časný záchyt tyreopatií v těhotenství

mají nezastupitelný význam pro úspěšné otěhotnění, pro vývoj plodu i pozdější vývoj dítěte. Neléčená onemocnění v těhotenství mohou mít negativní dopady jak na průběh těhotenství, tak na vývoj dítěte. Myšlenkou programu je časné odhalení u těhotných žen, a to změřením hladiny hormonů štítné žlázy a v , nejpozději do ukončeného 13. gestačního týdne těhotenství. V případě zjištění rizikových hodnot, bude těhotná žena odeslána k došetření na a následně zváženo zahájení léčby.

Pokračujte na původní zdroj

Časný záchyt tyreopatií v těhotenství

Články na NZIP

 • ADHD u dětí: příčiny a diagnóza

  Mechanismus vzniku ADHD zatím nebyl plně objasněn. Odborníci předpokládají, že se na něm podílí mj. chybná regulace metabolismu dopaminu, serotoninu, popř. noradrenalinu (viz článek Neurotransmitery: poslové uvnitř mozku). Významnou roli zřejmě hrají i genetické předpoklady. Diskutuje se i o možném vlivu nedostatku kyslíku při porodu a také o rizikových faktorech, kterým bylo vystaveno dítě ještě v prenatálním období (tzn. v děloze matky), např. různé infekce. Na vzniku ADHD se možná podílí i předčasný porod, nadměrná konzumace peprmintu během těhotenství či užívání drog nebo tabáku. ADHD může být negativně ovlivněna i nedůslednou výchovou.

 • Jod

  Jod je jedním ze stopových prvků. Je součástí tyroxinu – hormonu štítné žlázy, který má zásadní význam pro správné fungování metabolismu. Na jodu jsou závislé všechny orgánové systémy v lidském těle, zvláště pak nervový systém. Jod je rovněž důležitý pro udržování tělesné teploty, a také pro dělení a růst buněk. Nedostatek jodu se může projevit zvětšením štítné žlázy: tento abnormální stav se označuje jako struma.

 • Menstruace a antikoncepce

  Jako menstruaci, menses či měsíčky označujeme měsíční krvácení, při kterém se u ženy odlučuje děložní sliznice a odchází z těla pryč. Nástup menstruačního krvácení odpradávna značí, že se dívka stává ženou.

Doporučené zdroje

 • Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP

  V České republice se incidence předčasných porodů dlouhodobě pohybuje okolo 8 % a je druhou nejčastější příčinou perinatální úmrtnosti a nemocnosti novorozenců. Projekt zavádí původně britský screeningový programu QUiPP do prostředí českého zdravotnictví. Cílem projektu je optimalizovat péči o jinak asymptomatické těhotné ženy s vysokým rizikem spontánního předčasného porodu. U žen se zatíženou porodnickou anamnézou, ale jinak asymptomatických, se zkráceným děložním hrdlem pod 25 mm bude provedeno neinvazivní biochemické vyšetření cervikovaginálního sekretu pro vyhodnocení kvality a kvantity fetálního fibronektinu. Pro ženy, které budou pozitivní ve všech třech ukazatelích programu QUiPP, bude vytvořen speciální léčebně-preventivní program v ambulanci perinatologického centra. Těmto ženám bude poskytnuta odborná péče pro prevenci a oddálení předčasného porodu.

  Přejít na externí zdroj
 • Časný záchyt familiární hypercholesterolémie

  Familiární hypercholesterolémie (FH) je závažné geneticky podmíněné onemocnění, které je charakterizováno vysokou hladinou cholesterolu v krvi, což se projevuje předčasnou klinickou manifestací aterosklerózy v podobě ischemické kardiovaskulární příhody (infarkt) typicky již po 40. roce věku, která až ve třetině případů končí fatálně. V ČR se narodí v průměru více než jedno dítě s FH denně. Většina nemocných se však o své diagnóze vůbec nedozví a není tak ani sledována ani adekvátně léčena. Předmětem projektu je záchyt onemocnění FH již po narození, což v případě potvrzení onemocnění umožní u dětí včas zahájit režimová opatření a nezbytnou léčbu, která povede k dramatickému snížení rizika předčasných úmrtí v produktivním věku. Vzhledem k typu dědičnosti onemocnění lze předpokládat, že s každým nově diagnostikovaným novorozencem bude onemocnění dodatečně odhaleno minimálně u jednoho z rodičů, případně i u dalších příbuzných novorozence. Projekt ověří vhodnost zavedení metody časného záchytu onemocnění FH u novorozenců v České republice.

  Přejít na externí zdroj
 • Program časného záchytu karcinomu plic

  Rakovina plic je dlouhou dobu bez projevů a pacienti většinou přicházejí už ve stadiu, kdy se nádor nedá operovat. Řešením, jak situaci zlepšit je odhalit nádor včas. V lednu 2022 byl v České republice zahájen celoplošný programu časného záchytu rakoviny plic, kterého cílem je aktivně vyhledávat rizikové pacienty, u kterých se provede vyšetření pomocí tzv. LDCT (z anglického low dose computed tomography), což je CT s nízkou dávkou záření. Vyšetření není nijak náročné a už během několika minut dokáže odhalit nádor. Toto vyšetření probíhá na akreditovaném radiologickém pracovišti, které má osvědčení pro realizaci tohoto programu. Místem primárního kontaktu programu je pro pacienta praktický lékař. Do programu budou zařazeni aktivní nebo ex-kuřáci ve věku 55 až 74 let, kteří vykouří 20 a více balíčkoroků. Účast v tomto pilotním screeningovém programu je dobrovolná a bezplatná. Podrobné informace o programu jsou dostupné na webu https://PrevenceProPlice.cz, kde jsou k dispozici komplexní informace pro pacienty i lékaře.

  Přejít na externí zdroj
 • Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině

  Osteoporóza je onemocnění skeletu charakterizované poruchou mechanické odolnosti kosti se zvýšeným rizikem vzniku zlomenin (80 % zlomenin nad 50 let věku je osteoporotických). Prodělaná osteoporotická zlomenina zvyšuje 2-5krát riziko vzniku další osteoporotické zlomeniny. Se zlomeninou kosti stehenní je spojená vysoká úmrtnost (19 % v 1. roce po prodělání zlomeniny). Pilotní projekt ověří fungování koordinovaného vyhledávání pacientů s osteoporózou po prodělané zlomenině s následným diferenciálně–diagnostickým vyšetřením na osteologickém pracovišti a případnou léčbou osteoporózy a intervencí k prevenci pádů. Projekt povede ke změně stávající organizace péče o pacienty s osteoporózou, ke zvýšení efektivity jejich vyhledávání a tím k poklesu počtu následných osteoporotických zlomenin po první prodělané zlomenině.

  Přejít na externí zdroj