Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období

kritických (CCHD), který je v České republice na vysoké úrovni, vede k odhalení asi 2/3 dětí s CCHD, nicméně stále zůstává 1/3 dětí s CCHD před porodem neodhalena. Kritické srdeční vady mohou být během pobytu v porodnici nerozpoznatelné. Praktické provedení pilotního ověření screeningu kritických srdečních vad v novorozeneckém období je založeno na metodě vyšetření aplikovatelné u všech novorozenců prostřednictvím pulsní oximetrie. Jedná se o porovnání saturace preduktálně (pravá horní končetina) a postduktálně (dolní končetina), kdy dojde k vyhodnocení indexu. Na základě tohoto indexu se provede vyhodnocení a při pozitivním výsledku se doporučí další postup. Východiskem je doporučení a algoritmus mezinárodní skupiny pro včasný záchyt CCHD. Současné zkušenosti ukazují, že jde o metodu jednoduchou a pro novorozence nezatěžující. Metoda je vysoce specifická a senzitivní, falešná pozitivita je minimální, následné vyšetření jako je echokardiografické vyšetření je nutné jen ojediněle.

Související témata: Vrozené srdeční vady